Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/140

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Kéo cờ lũy, phát súng thành, Từ-công ra ngựa thân nghinh cửa ngoài.
Rở mình lạ vẻ cân đai, hãy còn cằm én mày ngài như xưa.
(Coi trương 152).