Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/136

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Hai bên mười vị tướng quân, đặt gươm cỗi giáp trước sân khấu đầu.
Cung-nga thể-nữ theo hầu, rằng: vâng lệnh chỉ rước hầu vu qui.
(Coi trương 150).