Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/135

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

Bên mình giắt để hộ thân,
lòng nghe canh đã một phần trống ba.
Cất mình qua ngọn tường hoa[1]
lần đàng theo bóng trăng tà về tây.
Mịt-mù dặm cát chồi cây,
tiếng gà đêm cỏ dấu giày cầu sương.[2]
Canh khuya thân gái dặm trường,
phần e đàng-sá, phần thương dãi-dầu.
Trời đông vừa rạng ngàn dâu,
bơ-vơ nào đã biết đâu là nhà.

Sáng ra đi tới chùa bà Giác-Duyên, vô đó nói ở Bắc-kinh sư-trưởng sai đem chuông khánh cúng, thì Giác-Duyên tưởng thiệt cầm ở lại chờ sư-trưởng qua.

Chùa đâu trông thấy nẻo xa,
rành-rành Chiêu-ẩn-am ba chữ bày.
Xăm-xăm gỏ cữa bước vào,
trụ-trì[3] nghe tiếng rước mời vào trong.
Thấy màu ăn-mặc nâu-sồng,
Giác-duyên sư trưởng lành lòng liền thương.
Gạn-gùng nhành ngọn cho tường,[4]
lạ-lùng nàng hãy tìm đường nói quanh.
Tiểu thuyền quê ở Bắc-kinh,
qui sư qui phật tu hành bấy lâu.
Bổn sư rồi cũng đến sau,
dạy đưa pháp bửu[5] sang hầu sư huynh.
Rày vâng diện hiến[6] rành rành,
chuông vàng khánh bạc bên mình dở ra.


  1. — Trèo vách tường mà ra.
  2. — Chơn đạp tuyết đi thầm ban đêm...
  3. Trụ-trì. — Ông từ.
  4. — Bà Giác-duyên hỏi gặn đầu đuôi gốc ngọn cho tường.
  5. Pháp bửu. — Kinh ngân, chuông vàng, khánh bạc.
  6. Diện hiến. — Lời thầy tôi dạy...