Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/133

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 136 —

Bây-giờ kẻ ngược người xuôi,
biết bao giờ lại nối lời nước non.
Dẫu rằng: sông cạn đá mòn,
con tằm đến chết cũng còn kéo tơ.
Cùng nhau kể-lể sau xưa,
nói rồi lại nói lời chưa hết lời.
Mặt trông tay chẳng nỡ rời,
hoa tì[1] đã động tiếng người nẻo xa.
Ngẩn ngơ nói tủi bước ra,
Tiểu-thơ đâu đã thềm hoa bước vào.
Cười cười nói nói ngọt ngào,
hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi?
Dối quanh Sanh mới liệu lời,
tìm hoa quá bước xem người viết kinh.
Khen rằng: bút pháp đã tinh,
so vào với thiếp lan-đình[2] nào thua
Tiếc thay lưu-lạc giang hồ,
ngàn vàng thật cũng nên mua lấy tài.
Thuyền trà rót nước hồng mai,[3]
thong-dong nối gót thơ trai[4] cùng về.

Kiều hỏi biết nó với Hoạn-thơ đã rình nghe ngoài vách nên sợ tính bề trốn đi. Mà sợ bơ-vơ đói biết lấy chi mà ăn, nên ăn-cắp cái chuông vàng với cái khánh bạc khuya nhảy vách ra đi.

Nàng càng e-lệ[5] ủ-ê,
dỉ tai hỏi lại huê-tì trước sau.


  1. Hoa-tì hay là huê-tì. — Đầy tớ gái.
  2. Lan-dinh. — Lan đinh bút thiếp. — Chỗ chơi các người hay chữ tử-tế hội lại với nhau.
  3. Thuyền trà. — Chén trà cho dĩa dài làm cong cong, con Túy-kiều pha trà hồng mai mà đãi
  4. Thơ trai. — Thơ phòng.
  5. E-lệ. — sợ-sệt.