Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/132

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Nàng rằng: phận gái chử tòng, chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi
Từ rằng: tâm phủ tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ-nhi thường tình?
(Coi trương 148-149).