Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/129

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

Ngàn xưa âu cũng thế nầy;
từ bi âu liệu bớt tay mới vừa.
Tiểu-thơ rằng: ý trong tờ,
rấp đem mạng bạc xin nhờ cửa không.

Thúc-Sanh thấy đày đọa Túy-Kiều như vậy thì nói với Hoạn-thơ biểu nới tay, đừng có hành hà quá mà thất đức, thì Hoạn-thơ mới cho ra ở giữ chùa Quan-Âm các.

Thôi thì thôi cũng chìu lòng,
cũng cho cho nghỉ trong vòng bước ra.
Sẵn Quan-âm các vườn ta,
có cây trăm thước có hoa bốn mùa.[1]
Có thảo thọ, có sơn hồ,
cho nàng ra đó giữ chùa viết kinh.
Tưng-tưng trời mới bình minh,
hương hoa ngũ cúng sắm-sanh lễ thường.
Đưa nàng đến trước phật đường,
tam qui[2] ngũ giái,[3] cho nàng xuất gia.
Áo xanh đổi lấy ca sa,[4]
pháp danh lại đổi tên ra Trạc-tuyền.
Sớm khuya sắm đủ dầu đèn,
Xuân, Thu cắt sẵn hai tên hương trà.[5]
Nàng từ lánh gót vườn hoa,
dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng.
Nhơn duyên đâu lại còn mong,
khỏi đều thẹn phấn tủi hồng thì thôi.


  1. — Ở đó có cây, có hoa, có cỏ, có hồ, có non bộ, kiểng vật đủ.
  2. Tam qui. — Là: qui y Phật, qui y pháp, qui y Tăng.
  3. Ngũ giái. — Sát sanh, ẩm tửu, tà dâm, gian đạo, khi trá.
  4. — Khi trước làm đầy tớ thì mặc áo xanh, bây giờ mặc áo ca sa là áo sãi vãi hay may nhiều miếng nhập lại.
  5. — Cấp cho hai đứa phục dich, con Xuân-hoa, con Thu-nguyệt.