Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/128

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Lần thâu gió mát trăng thanh, bổng đâu có khách biên-đinh tơi chơi.
Râu hùm, hàm én, mày ngài, vai năm vừng rộng, thân mười thước cao.
(Coi trương 145).