Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/124

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Có nhà mụ Bạc bên kia, am mây quen lối đi về dầu hương.
Nhắn sang dặn hết mọi đường, dọn nhà hãy tạm cho nường trú chơn,
(Coi trương 141).