Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/116

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Cất mình qua ngọn tường hoa, lần đàng theo bóng trăng tà về tây.
Mịt-mù dặm cát chồi cây, tiếng gà đêm cỏ dấu giày cầu sương.
(Coi trương 138).