Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/115

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 118 —

Thúc-Sanh về nghe nói lại, thì rầu rỉ khóc lóc. Mới đi đánh đồng thiếp mà kiếm Túy-Kiều, thì nói còn sống. Một năm nữa sẽ gặp nhau mà không dám nhìn; va không tin lời thầy nói.

Bước vào chốn cũ lầu thơ,
tro than một đống nắng mưa bốn tường.
Sang nhà cha tới trung đường,
linh sàng bài vị thờ nàng ở trên.
Hỗi ôi nói hết sự duyên,
tơ tình đưt ruột, lửa phiền cháy gan.
Gieo mình vật-vã khóc-than,
con người thế ấy, thác oan thế nầy!
Chắc rằng mai trước lại vầy,
ai hay vĩnh quyết[1] là ngày đưa nhau.
Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau,
dễ ai lấp thảm, quạt sầu cho khuây.
Gần miền nghe có một thầy,
phi phù trí quỉ[2] cao tay thông huyền.[3]
Trên tam bửu[4] dưới cửu tuyền,
tìm đâu thì cũng biết tin rõ-ràng.
Sắm-sanh lễ-vật đưa sang,
xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi-han.
Đạo nhơn[5] phục trước tỉnh đàn,[6]
xuất thần dây-phút chưa tàng nén hương.
Trở về minh-bạch nói tường,
mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra.


  1. Vĩnh quyết. — Trối-dài.
  2. Phi phù trí quỉ. — Trổi bùa đánh đồng thiếp.
  3. Thông huyền. — Thông tới huyền đô. (Dưới âm phủ).
  4. Tam bửu. — Chỗ Phật. — Cửu-tuyền là dưới Diêm-la
  5. Đạo-nhơn. — Lão thầy phù thủy.
  6. Tỉnh đàn. — Bàn thờ.