Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/112

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thừa cơ Sanh mới lén ra, xăm-xăm đến mé vườn hoa với nàng.
Sụt-sùi kể nỗi đoạn tràng, giọt châu tầm-tả ướt tràng áo xanh.
(Coi trương 133).