Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/105

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

Trộm nghe kẻ lớn trong nhà,
ở vào khuôn phép, nói ra mối-giềng.
E thay những dạ phi thường,
dể dò rún biển, khôn lường đáy sông.
Mà ta trót một năm ròng,
thế nào cũng chẳng giấu giung được nào.
Bây giờ chưa tỏ tiêu-hao,[1]
hoặc là trong có làm sao chăng là?

Túy-Kiều là đứa biết đều, biết Thúc-Sanh có vợ ở bên nhà, nên năng nói biểu về mà nói cho vợ chính hay kẻo sau rầy rà khó lòng. Thúc-Sanh về thì về chớ giấu không cho con Hoạn-thơ là vợ chính biết.

Xin chàng kíp liệu lại nhà,
trước là đẹp ý, sau ta biết tình.
Đêm ngày giữ mực giấu quanh,
rày lần mai lựa, như hình chửa thông.
Nghe lời khuyên nhủ thong dong
định tình Sanh mới quyết lòng hồi trang.[2]
Rạng ra gởi đến xuân đường,
Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia.[3]
Tiễn đưa một chén quan hà,[4]
xuân đình[5] thoát đã dạo ra cao đình.[6]
Sông Tần một dải xanh xanh,
lôi thôi bờ liễu mấy nhành dương quan.


  1. Tiêu-hao. — Tin-tức.
  2. Hồi trang. — Sắm sửa đi về.
  3. Ninh gia. — Thăm nhà.
  4. — Sắm tiệc tiễn-hành mà đưa kẻ trèo non lặn suối, đi đường xa-xuôi.
  5. Xuân đình. — Từ giả cha rồi, lại ra trường đình mà đưa nhau.
  6. Cao đình. — Chỗ trường đình nơi đưa đón nhau.