Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/104

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Đã đem mình bán cửa tao, lại còn khủng-khỉnh làm cao thế nầy.
Gia pháp đâu trẻ nọ bay, hãy cho ba chục biết tay một lần.
(Coi trương 122).