Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/100

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Đạo nhơn phục trước tỉnh đàn, xuất thần dây-phút chưa tàn nén-hương.
Trở về minh-bạch nói tường, mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra.
(Coi trương 118).