Trang:Giấc mộng lớn.pdf/37

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 37 —
 戊辰年夏季六月十四        傘沱 
 西南北人也又何能役志於輪奐以將歌哭於斯也哉 
 於予室而室於天下庶幾不小矣不然君子居無求安而余也東 
東亞聖人之後塵揖西歐羣哲以分席亦未可知也是則余將有望 
 可知也此後而余之文躡 
 東下未可知也此後而余之文支一木於大厦屹砥柱乎頽波未 
 玄鶴有清響未可知也此後而余之文屹傘山以西峙沛瀘河而 
 鴈橫大江長松秀冬嶺未可知也此後而余之文如夏雲多奇峯 
 余亦知其所止者歟入此室處自今以始矣此後而余之文如孤 
 且傘圓三島對峙相雄啼鳥野花均足以助人清興則立隅之止 
雄王故都而永安亦山西地也余之卜居於是也亦惟愛其僻焉况 
 之西山西之一文人也峯州我 
 亦與有存焉者其居使之然也余何人東亞之南南越之北北圻 
 獨處一室之中存英倫之南則知天演論之作固出於赫氏而室 
 讀中國俟官嚴氏所譯英儒赫胥黎天演論之首句有曰赫胥黎