Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/167

Trang này cần phải được hiệu đính.
H
H

đài hai hảng con mắt: fazer arder os olhos: vredinem oculis cauſare.

hàng, họ hàng: parentes: conſanguineus, a, vm.

hàng họ: viniaga: merces. bán hàng bán họ: ter tenda em que ſe vendem varias couſas: merces diuerſas expoſitas habere. bà hàng, bán hàng: bazareira: mulier diuendens merces. hàng phố: rua detendas: platea tabernarum. hàng bát: rua em que ſe vendem as porçolanas: forum lancium ſinicarum. hàng bè: lugar onde ſe vendẽ iangadas: forum in quo diuenduntur ſchediæ. & ſic de alijs rebus. ế hàng, vide ế.

hàng: ſempre: ſemper. hàng sóu᷄: ſempre viue: ſemper viuit. hàng hàng, idem. hàng ngày: cada dia: quotidie. hàng nam: cada anno: ſingulis annis.

hàng: ordem de peſſoas iuntas: ordo perſonarum quæ aliquam communitatem faciunt, vt,

hàng xả: os do gouerno da aldea: præpoſiti aut ſeniores pagi. hàng thuièn: ſoldados que pertencem a meſma galè: milites eiuſdem triremis. hàng dinh: o lugar em qua mor a o capitão com os ſoldados: habitatio militum vnà cum duce. & ſic de alijs.

hàng chữ: regra de letras: linea, verſus. len hàng khác: começar outra regra: lineam nouam ordiri. kẻ hàng: fazer riſcas: lineas notare.

hàng cơm, hàng quán: molher publica: meretrix, icis.

hàng hà ſa số: innumeraueis: innumerabilis, e.

háng, kẻ háng: a parte interior da coixa iunto a vrilha: femorum iuncturæ.

háng, dàng háng: eſcarrar: excreo, as.

hấng, vide hưng[đính chính 1].

hanh, khô: terra muito ſecca: terra valde ſicca. đất hanh, idem.

hành, củ hành: cebola: cepe. óc hành: caſca de cebola: cepe tunica. khía hành: dente de cebola; cepe ſpica.

hành, làm: fazer: facio, is. hành tà dâm: fornicar: fornicor, aris. đa hành ác nghịẹp: fazer muitos males: mala

  1. Sửa: hưng được sửa thành hứng: chi tiết