Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/2

Trang này đã được phê chuẩn.

NGÔ SĨ LIÊN
và các sử thần đời LêĐẠI VIỆT SỬ KÝ

TOÀN THƯ

II

Bản dịch của
MẠC BẢO THẦN

có bổ khuyết theo
KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ
và các sách ngoàiTRONG
Tủ sách dịch
TÂN VIỆT
1945