Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/15

Trang này đã được phê chuẩn.
17
DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ

là Giải-Hệ cùng Tố ở trong thành. Huỳnh sai em Hệ là Tượng viết thư cho Hệ. Lại sai Tượng cưỡi xe bốn bánh (?) đi chơi, có phường nhạc và lính hầu theo sau. Bọn Tố nói: « Kìa, Tượng nó còn như thế kia! Hệ tất là có chí muốn đi! » Bèn giết Hệ. Vũ và Huỳnh bèn hạ được Châu-thành[1]. Chúa Ngô nhân cho Huỳnh làm Thứ-sử[2]. Huỳnh là người có mưu-chước; hay chu-cấp những kẻ cùng-túng; rất được lòng người. Cho nên người ta đều vui lòng để cho dùng: Đến đâu đều có công đấy. Nguyên trước vua Tấn dùng Dương Tắc làm Thứ-sử Giao-Châu; Mao-Cảnh làm Thái-thú. Ấn, thao chưa tới nơi thì Tắc và Hiệu trước đã thua và chết. Bèn truy tặng cho Tắc, Cảnh và Tùng, Năng— chuyện Tùng, Năng không tra vào đâu được,[3]— đều được tước Quan-nội-hầu. Công-Tào quận Cửu-Chân là Lý-Tô giữ gìn trong quận theo về với Tấn. Huỳnh sai tướng đánh không được. Cậu Tộ là Lê Hoàn[4]có sách chép là Lê-Minh, đi theo quân, dỗ Tộ ra hàng. Tộ đáp rằng: « Cậu vẫn là tướng bên Ngô! Còn Tộ vẫn là tôi bên Tấn! Ta cứ trông vào sức mình mà thôi![5] Ít lâu mới hạ nổi.


  1. K.Đ.V.S. chép thêm: « ... Huỳnh nghe tin Hệ bị giết, lập-tức đem quân đánh gấp, bèn phá được châu-trì, bắt được bọn Dương Tắc, Mao-Cảnh. Rồi đó Cảnh mưu đánh úp Huỳnh. Việc phát-giác, Huỳnh liền bắt giết đi. Còn bọn Tắc thì cầm tù đưa về bên Ngô. Tắc đến Hợp-Phố, ốm mà chết, chỉ có bọn Mạnh-Cán, Lý-Tùng, Xán-Năng là tới Kiến-Nghiệp. Cán trốn về Tấn, Tấn cho làm Thái-Thú Nhật-Nam. Tùng, Năng đều bị Ngô giết...
  2. K.Đ.V.S. chép thêm: « Thế là Ngô lại lấy được Giao-Chỉ, và chia đất ra đặt thêm quận Tân-Xương ». Và chua: « Theo Hồ-Tam-Tỉnh thì Tân-Xương tức Phong-châu; nay là đất tỉnh Sơn-Tây ».
  3. K.Đ.V.S. chép là: « Tấn tặng Tắc. chức Giao-châu Thứ-sử; con của Tùng, Năng tức Lý-Tùng, Xán-Năng. Nha-môn của Dương, Tắc.
  4. K.Đ.V.S. chép là « Lê-Hoảng ».
  5. K.Đ.V.S. chép thêm: « Thế rồi giữ thành không chịu hàng. »