Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/1

Trang này đã được phê chuẩn.

NGÔ SĨ LIÊN

và các sử thần đời Lê


ĐẠI VIỆT

SỬ KÝ

TOÀN THƯ

Bản dịch của

MẠC BẢO THẦN

có bổ khuyết theo
Khâm Định Việt Sử
và các sách ngoàiTRONG

Tủ sách dịch

TÂN VIỆT