Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/168

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
吳士連編
大越史记 
          莫寶臣譯