Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/144

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
146
NGÔ SĨ LIÊN

không công; cẩu-thả theo lòng yêu-thích; che lấp kẻ giỏi; quý trọng kẻ ngu đần. 5) Con, em các viên nhị-thiên-thạch, cậy quyền, cậy thế, thỉnh-thác người giám-sát. 6) Các viên nhị thiên-thạch, trái phép công; theo bọn dưới; xu phụ bọn hào cường; thông hành việc đút-lót; tổn-hại đến chính-lệnh. — Theo Trương Cửu-Thiền: « Hán đặt chức Thứ-sử Giao-chỉ, đóng ở An-nam, coi 7 quận Nam-Hải, Uất-Lâm, Thương-Ngô, Giao-Chỉ, Cửu-Chân, Nhật-Nam, Hợp-Phố. » (K. Đ. V. S.)

(9) Hậu Hán-thư chép: « ... Diễn tuy đánh phá được bọn làm phản, nhưng thế quân Mán ngày thêm mạnh.

(10) H. H. T. chép: « ... Giả Xương sang sứ Nhật-Nam, bèn cùng các châu, quận »...

(11) Làm chức Tòng-sự Trung-lang cho Đại-Tướng-Quân. (Hậu Hán Thư)

(12) Hậu Hán-thư thêm câu: « Cứ quẩy giáp đi chân tới, đã phí-tổn là thế »...

(13) Châu-Phán, K. Đ. V. S. cho là lầm, chép đổi là Thứ sử.

(14) H. H. T. chép thêm: « ... Cho sang cả Giao-Chỉ. Nay Nhật-Nam quân yếu hết thóc, giữ đã không đủ, đánh lại không được, nên nhất-thiết dời cả quan, dân sang Bắc, nương-nhờ