Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/130

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
132
NGÔ SĨ LIÊN

(7) Lãng-Bạc cũng gọi là Dâm-Đàm. Lê đổi tên là Tây-hồ. Tức hồ Tây Hà-Nội ngày nay.

(7) Theo Thủy kinh chú của L. Đ. N.; « Cấm-khê, sách Việt-Chí, chép là Kim-Khê, ở phía Tây-nam huyện My-Linh. » Nam-Việt-Chí của Thẩm-Hoài-Đạo chép rằng: « Trưng-Trắc chạy vào miền trong thác Kim-Khê, hai năm mới bắt được. » Chương-Hoài thái-tử Hiền chua: « Nay là đất huyện Tân-Xương thuộc Phong-Châu. » Coi vậy thì Cấm-khê ở vào hạt Vĩnh-Tường (Sơn Tây), nhưng không rõ đích ở chỗ nào. Sử-cũ cho là ở Châu-Lộc (Nghệ-An) là lầm.

(8) Lời phê của vụa Tự Đức: « Hai bà Trưng lấy là trang mặc xống, cài thoa, vậy mà có được lòng hùng, làm nên việc nghĩa, rung động cả triều-đình vua Hán! Tuy thế non, vận dủi, cũng đủ làm cho hăng-hái lòng người, soi sáng sử xanh! Kìa bọn đàn-ông râu-mày, chịu mặt giầy khép áo thờ người, há chẳng cũng chết vì xấu-hổ? »