Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/129

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
131
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Lê văn Hưu bàn rằng:

Trưng-Trắc, Trưng-Nhị là những người con gái, hô một tiếng mà Cửu-Chân, Nhật-Nam, Hợp-Phố cùng sáu mươi lăm thành ở ngoài Ngũ-lĩnh đều thưa! Lập nước, làm vua, dễ như trở bàn tay vậy! Đủ rõ hình-thế nước ta có thể gây nên cơ-đồ Vương, Bá! Tiếc thay trong khoảng hơn nghìn năm từ sau họ Triệu, cho đến trước họ Ngô, bọn con trai đành chỉ cúi đầu, bó tay, làm tôi-tớ người Tầu! Chẳng hề biết xấu-hổ với hai bà Trưng là những người con gái! Thương ôi! Có thể cho là những hạng tự bỏ hoài mình vậy!

Trở lên Trưng-Nữ-vương đầu từ Canh-Tý, cuối đến Nhâm-Dần gồm ba năm.

Phụ chú

(1) Thật là một câu suy-lý rất... vô-lý!

(2) Chu-Diên, tên huyện đặt từ đời Hán, thuộc Giao-chỉ. Đường đổi là Diên-châu; Lê là phủ Tam-Đái, nay là phủ Vĩnh-Tường, Sơn-Tây (K. Đ. V. S. cuốn II)

(3) « ... Đến đâu, như gió lướt đến đấy... » — (4) « ... Thứ-sử Giao-Chỉ và các Thái-Thú chỉ giữ thoát được thân!.. » (Lời chép thêm của K. Đ. V. S.)

(5) K. Đ. V. S. chép thêm « ... đốc bọn Lâu-thuyền tướng-quân Đoàn-Chí cùng... »