Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/114

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
116
NGÔ SĨ LIÊN

Vũ-đế, Đường-Mông dâng thư có nói: « Quân tinh-nhuệ ở Dạ-Lang có thể được hơn mười vạn. Vượt thuyền sông Tường-Kha, đánh xuất-kỳ bất-ý: Đó là một kế hay để chế-ngự đất Việt »... (K. Đ. V. S.)

(6) Ở phía Tây huyện Thủy-Hưng (Quảng-Đông)

(7) Cách huyện Phiên-Ngu hai mươi dậm về phía Bắc.

(8) K. Đ. V. S. chép là « bèn đẩy đi trước để làm nhụt quân Việt... »

(9) K. Đ. V. S. chép thêm: « Thương-Ngô-vương là Triệu-Quang, cùng họ với vua Việt, nghe tin quân Hán đến ra hàng. Viên Giám quận Quế-Lâm là Cư-Ông giỗ bảo dân Âu-Lạc đều hàng cả. »

(10) Xét ra: Khi trước Triệu diệt Thục, sai hai quan Sứ coi hai quận Giao-Chỉ, Cửu-Chân. Vậy mà đây sử cũ lại chép « ...Ba viên Sứ-giả v. v. » coi thực có vẻ trái-ngược! Tra-trong Thủy-Kinh-chú của Lý-Đạo-Nguyên, có chép: « Năm thứ sáu hiệu Nguyên Đỉnh đời Hán Vũ-đế, đặt hai chức Đô-Úy, đóng ở thành Giao-Châu. Sách chép rằng: Triệu-vương sai hai viên sứ chủ-trương dân hai quận Giao-Chỉ, Cửu-Chân. Sau Hán sai Lộ-Bác-Đức đánh Việt-vương. Lộ Tướng-quân đến Hợp-phố. Việt-vương sai hai sứ-giả đem trăm con trâu, nghìn be rượu,