Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/110

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
112
NGÔ SĨ LIÊN

Canh-Ngọ, năm đầu, — năm thứ 6 hiệu N. Đ bên H. (111 tr. T. L.) mùa Đông, Dương-Bộc bên Hán đem chín nghìn tinh-binh, hạ trước được Tầm-Thiểm,[1] phá Cửa-Đá — Gia chất đá ở sông gọi là Cửa-Đá (để chống quân Hán)[2] được các thuyền thóc của ta. Bèn dàng các thuyền ấy lại,[3] đem vài vạn người Việt, đợi Phục-Ba tướng quân là Lộ-Bác-Đức. Bác-Đức vì đường xa đến sau hẹn. Khi tới Phiên-Ngu, hội quân với Lâu-thuyền tướng-quân, được hơn nghìn người, bèn cùng tiến. Khi Dương-Bộc tiến trước đến Phiên-Ngu thì Nhà-vua cùng Gia đều đóng giữ trong thành. Dương-Bộc tự lựa lấy chỗ tiện-lợi, đóng ở mặt Đông-Nam. Lộ Bác-Đức ở mặt Tây-Bắc. Xẩy khi trời tối, Bộc đánh vào được, tung lửa đốt thành. Trong thành vốn nghe tiếng Bác-Đức, trời tối không biết quân nhiều hay ít. Bác-Đức bèn làm trại, sai sứ chiêu kẻ đầu hàng. Đền ban cho ấn, thao, lại thả về cho chiêu lẫn nhau. Lâu-thuyền tướng-quân Dương-Bộc lại đánh riết, đuổi cho xô về trại quân của Lộ-Bác-Đức. Mờ sáng, trong thành đều ra hàng. Nhà-vua cùng Lã-Gia với vài trăm người đêm chạy sang miền biển. Bác-Đức lại hỏi bọn đầu hàng, biết nơi Gia đóng, sai người đuổi theo. Hiệu-úy-tư-mã là Tô-Hoằng bắt được Nhà-vua. Viên quan Lang nước Việt là Đô-Kê — có bản chép là Tôn-Đô — bắt được Gia[4]. Khi ấy quân


  1. Ở phía Tây huyện Thủy-Hưng (Quảng-Đông)
  2. Cách huyện Phiên-Ngu hai mươi dậm về phía Bắc.
  3. K. Đ. V. S. chép là « bèn đẩy đi trước để làm nhụt quân Việt... »
  4. K. Đ. V. S. chép thêm: « Thương-Ngô-vương là Triệu-Quang, cùng họ với vua Việt, nghe tin quân Hán đến ra hàng. Viên Giám quận Quế-Lâm là Cư-Ông giỗ bảo dân Âu-Lạc đều hàng cả. »