Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/103

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
105
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Nhà-vua sợ vào chầu sẽ phải theo phép bên Hán, sánh với Chư-hầu ở trong, cố cáo bệnh không chịu theo. Bèn sai con là Thứ-Công sang làm con tin. Năm ấy Nhà-vua mất. Thụy là Minh-vương. Con là Hưng lên ngôi.

AI-VƯƠNG

Ở ngôi một năm. Húy là Hưng. Con thứ Minh-vương.

Mẫu-hậu hoang-dâm! Quyền-thần chuyên chính! Hạng vua tầm-thường nhỏ tuổi, dễ mà chịu đựng được sao!

Năm ấy, Nhà-vua đã lên ngôi, tôn mẹ là Cù-Thị làm Thái-hậu. Nguyên khi Thái-hậu chưa lấy chồng, từng tư-tình với người Bá-Lăng là An-Quốc-Thiếu-Quý. Năm ấy Hán sai An-Quốc-Thiếu-Quý lại dỗ Nhà-vua cùng Thái-hậu vào chầu, sánh với Chư-hầu ở trong. Lại sai biện-sĩ là bọn Gián-đại-phu (?) Chung-Quân bầy lẽ thiệt-hơn; dũng-sĩ là bọn Ngụy-Thần giúp mưu quyết-đoán; Vệ-Úy là Lộ-Bác Đức đem quân đóng ở Quế-Dương để đợi Sứ-giả. Khi ấy Nhà-vua tuổi còn nhỏ, Cù-hậu là người bên Hán. Thiếu-Quý đến, lại tư-thông với! Người trong nước biết chuyện, phần-nhiều không theo Thái-hậu. Thái-hậu sợ họ nổi loạn, muốn nhờ oai của Hán. Luôn-luôn khuyên Nhà-vua cùng các quan, xin nội-phụ.