Trang này đã được phê chuẩn.

NHẬT-NAM THƯ XÃ
——————

CẦM-ĐÀI TRẦN-TRUNG-VIÊN
————————


論 談 人 古

CỔ NHÂN

ĐÀM-LUẬN

Chép những lời vàng tiếng ngọc
oanh liệt khảng khái của các bậc
Đế-vương, Anh-hùng, Hào kiệt từ
xưa, ai đọc đến cũng phấn khởi tự
cường.


Décembre 1929
———————
Giá 0$35
————


Nhật-Nam Thư-Quán

117 Hàng Gai Hanoi — Xuất-bản giữ bản quyền

Quyển nào không giấu hiệu, chữ ký của Nhật-Nam Thư-Quán là sách gian.