Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/86

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 87 —

cấp, Nguyễn-cữu-Tường, Nguyễn-văn-Giáo đều giáng một cấp, đều để hay binh như cũ. Còn các lẽ khác đều thỏa hiệp, xin y theo lời cai phủ huyện đã xét nghĩ, vâng đem các lẽ phúc thẩm đầu đuôi làm sách dâng tâu, cúi nhờ Lịnh thánh đoán định.

Vâng chĩ:

« Cường phạm là bọn Nguyễn-văn-Trì nhiều lần hiệp lỏa ăn cướp lấy được tài vật, chia nhau, tra ra đều chiêu xưng rõ ràng, tội tình nặng lắm; vậy tên Nguyễn-văn-Trì, Nguyễn-văn-Viễn, Nguyễn-văn-Hữu, Phạm-văn-Vùng, bốn đứa phạm đều phải trảm quyết; tên Trần-văn-Luật mình làm đội trưởng, lại bỏ đội trốn về, chĩ dẩn cho ăn cướp, đồng hành cùng phân tang, rất đáng tội nặng; tên Trần-văn-Luật cũng phải trảm quyết. Cả năm đứa ấy, chờ sang năm hết ngày cấm hình, phải chánh pháp liền. Đứa vi tùng một lần là Nguyễn-văn-Bữu, Lê-văn-Dõng, Nguyễn-văn-Soạn, Đặng-văn-Tị, bốn đứa đều làm trảm giam hậu; đứa cầm khí giái giữ ghe là Nguyễn-văn-Sương, Phạm-văn-Tiêm, Đinh-văn-Quờn; đứa ở ngoài coi chừng là Trần-văn-Ý, cả bốn đứa đều giãm tội chết, phát đi sung quân, phải cứ Bộ lựa chỗ mà phát; biết việc mà phân tang là Nguyễn-thị-Cẩm, xét đã gìa cả, con nó lại phải tội chết, gia ân cho Nguyễn-thị-Cẩm chiếu theo lệ mà thâu thục, còn bao nhiêu thì y nghĩ, kính vâng.

« Hình bộ đường cung lục, »

Ấn án sát tỉnh Vỉnh-long;

Tri huyện Di-minh vâng cứ.


118 — án giành gia tài.

Tân-bình-phủ quiền tri phủ, kiêm lý Bình-dương-huyện, ti chức Nguyễn-hữu-Đạo,

Bẩm

Vì việc kiện ruộng đất, đem lời tiêu khai kiết nghĩ bẩm