Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/1

Trang này đã được phê chuẩn.
CUỐN THỨ NHỨT
Giá mỗi cuốn: 0$50
 

Tác-giả:
HỒ-BIỂU-CHÁNH


Người lảnh xuất bản:

VIÊN-HOÀNHCAY ĐẮNG MÙI ĐỜI


TOUS DROITS RÉSERVÉS
SAIGON
IMPRIMERIE DE L'UNION NGUYỄN-VĂN-CỦA
Novembre 1925