Trang:Cau hat gop.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

878 Hỏi thăm chuyện vãn ai bày, ngãi nhơn thẳm thẳm một ngày một xa.
879 Sơn cách thủy cách, tấm lòng em không cách, đường xa dặm xa, nhân ngãi em không xa, đi đâu anh cũng ghé nhà, trước thăm phụ mẫu sau là viếng em.
880 Chim đại bàn bay ngang Chợ-đệm, thức ông Lưu-bị, bàn luận chiêm bao.
881 Thân em như thể trái đào, anh ôi anh muốn chưng quả tử bàn nào anh chưng.
882 Xấu dao cắt chẳng mỏng gừng, xấu người mai ước cầm chừng đôi ta.
883 Chim bay về núi Điện-bà, phân chồng rẽ vợ ai mà chẳng thương.
884 Chừng nào thủy nọ xa gương, đừng chào anh nữa, tình thương cạn rồi.
885 Ngó lên Nước-xoáy ngùi ngùi, nhớ ông Cao-tổ vua tôi một lòng.
886 Đâu đâu cũng có anh hùng, xin em giữ vẹn chữ tùng thì thôi.
887 Lão mầng cây héo nảy chồi, vợ mang chín tháng đủ thôi mười ngày.
888 Chim quyên láo liếng đường cây, tình thâm ngãi trượng mấy ngày lại xa.
889 Nước mắt nhỏ sa, anh lấy cái áo dà anh chặm, điệu cang thường ngàn dặm anh phải theo.
890 Đường trường nước chảy như reo, thương em chẳng nệ mái chèo ngược xuôi.
891 Ngọn cờ phất ngọn lau cũng phất, nồi đồng sôi nồi đất cũng sôi, bậu với qua duyên nợ rã rời, tới lui chi nữa đứng ngồi uổng công.
892 Bậu ở bên đông, bậu lấy chồng bên bắc, ớ em ôi! Em không nhớ thuở anh cầm ngọn dao sắc, anh cắt năm bảy cái lát gừng, anh bỏ vào thang thuốc bắc, anh sắc chén rưỡi còn bảy phân, tay anh đỡ lưng, miệng anh vái tổ, nguyện cho em uống vào, bịnh đủ mười phân.
893 Bước lên lưng ngựa đằm đằm, anh thấy em khác ý hôm rằm đến nay.
894 Đường dài mới biết ngựa hay, bây giờ mới rõ con bạn dày trí khôn.
895 Nhứt ngôn trúng vạn ngôn dụng, nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành, bậu với qua như bát cơm nguội chan canh, có xa thì chớ soạn sành chuyện anh.
896 Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dụng, nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành, gió đua tàu chuối tanh bành, bậu ôm duyên bậu bán, tứ diện thành đều hay.
897 Mặt giao mặt đó đây hai mặt, tay bắt tay đây đó hai tay, phải chi anh biết chắc em rày, đường đi thiên sơn vạn thủy, mấy mươi ngày anh cũng phải đi.
898 Con thỏ giỡn lân, lân quì trực thị, ai ở bạc tình thì bị mũi tên.
899 Bắc nam rày chẳng thuận tình, bảo em kết ngãi cho thành tấm thân.
900 Bất tham sanh hề vô húy tử, anh có hoang đàng em giữ hiếu trung.