Trang:Cau hat gop.pdf/22

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

715 Quân tử lân la đuổi ra cũng tệ, têm ba miếng trầu làm lễ tống đưa.
716 Anh ôi cờ bạc anh chừa, rượu cho anh uống rượu mua anh đừng.
717 Thảm thiết thương đoạn trường xa cách, dạ anh sầu ai mách em hay.
718 Từ rày anh dặn nàng hay, sông sâu chớ lội đò đầy chớ đưa.
719 Sông sâu ai lội làm chi, đò đầy ai chở mà đi đò đầy.
720 Trách ai sao khéo đặt bày, không nhưng chi có chuyện nầy trò kia.
721 Từ xa bạn ngọc đến nay, nghĩa nhơn thẳm thẳm một ngày một xa.
722 Thương người người chẳng thương ta, muối kia đổ biển mặn mà có nơi.
723 Lên voi túc một tiếng còi, thương con nhớ vợ lịnh đòi phải đi.
724 Việc quan anh phải ra đi, tử sanh tại mạng quản gì thân anh.
725 Anh đi lưu thú Bắc-thành, bỏ em khô héo như nhành từ bi.
726 Bảo đừng nghe tiếng thị phi, thỉ chung giữ vẹn một nghì sắt son.
727 Đố bây biết miếng chi ngon, gà lộn trái vải cu con ra ràng.
728 Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, ông tổ nào troàn mới chuộng cũ vong.
729 Cây cao anh dứt nửa chừng, oán căn oán nợ xin đừng oán em.
730 Giã ơn em anh lui kịp nước, đạo cang thường chẳng trước thì sau.
731 Đôi ta ăn một trái cau, giấu cha giấu mẹ ăn sau bóng đèn.
732 Người đồn cha mẹ anh hiền, cắn cơm không bẻ cắn tiền bẻ hai.
733 Cha mẹ ôi sinh tôi là gái, biết bao giờ trả ngãi mẹ cha.
734 Lạy mẹ cha con đà lỗi đạo, biết bao giờ trả thảo mẹ cha.
735 Than rằng là đạo mẹ cha, con trai con gái cũng là một thương.
736 Chuột kêu chút chít trong rương, anh đi cho khéo động giường mẹ hay.
737 Rộng đồng mặc sức chim bay, thấy em mủ mĩ châu mày anh thương.
738 Giã quí nương đông phương hà xứ thị, phụ mẫu song toàn huinh đệ thiểu đa.
739 Bây giờ hiệp mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.
740 Trăng già độc địa làm sao, cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.
741 Bậu đừng ăn nói đảo điên, cái áo bậu bận cũng tiền anh cho.
742 Ngồi buồn lượm đá san hô, gắn hòn non bộ ao hồ mà chơi.
743 Trăng trăng nước nước trời trời, người đời chẳng thấy thấy trời với sao.
744 Chúa xuân còn ở vườn đào, ong qua bướm lại biết bao nhiêu lần.
745 Nói xa đây đã biết gần, lựa là đó phải ân cần hỏi han.
746 Thiếp trao lông nhím cho chàng, chàng trao cho thợ bịt vàng đơm bông; đơm bông rồi lại đơm hoa, đơm con bướm bạc xinh đà quá xinh.
747 Một mai ai đứng minh sinh, ai phò giá triệu ai rinh quan tài.
748 Minh sinh đã có con trai, giá triệu con gái quan tài nàng dâu.
749 Đố bây biết biển bao sâu, biết sông mấy ngả biết cầu mấy nơi.