Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/8

Trang này đã được phê chuẩn.

    Trò B! người, chữ gì? — Thưa, chữ nhơn. — Người nhỏ dịch làm sao? — Thưa, tiểu nhơn. — Còn, người nhỏ nầy? — Thưa, thử tiểu nhơn. — Được.
    Trò C! anh, chữ gì? — Thưa, chữ huinh. — Anh tao, dịch làm sao? — Thưa, ngô huinh. — Còn, con ngựa của anh tao? — Thưa, ngô huinh chi mả. — Giỏi.