Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

      總計二十章字彚
天地物人十一美鮮則也以爲五六隱楊日月短長男女來往
家田飲食不有小大入之貧富牛馬修視妹姊治知手目色黃
桌椅母父茶酒惡善靑紅難吾屋夷說能汝他銀金千幾見行
詩書鴨鷄而可旣雖去遇及乃登欲卷錢勤廣生聞竹死失成
賤貴意心夫婦在黑曾此紙木斯其火飯貪察筆鳥嚴孝衣裙
巾舜悌慈兄士諸皆多少譯出三七是非云問新未君衆亦莫
近勿處高何取教恨仁德墨分彼者所內無素四百執寶命耳
誰勇九二孰學讀與用事誠親園狗草句相白得樂味好言位
我你道民邇譬指於矣只病如自前國士患易禮代鞭門財猶
子肉益矢願氏戶弟尋施比常骨義反方古甲當哉今夕端正
兹然又後求使至乎刀工市尸爾中半豊愛足酉公谷買萬故
上下


[1]


  1. Phải đọc như vầy: thiên, trời; địa, đất; vật, vật; nhơn, người; thập, mười; nhứt, một; mỉ, tốt; tiên, tươi; v. v. Trước sau hơn 600 chữ; trót 1000 câu.