Trang:Au hoc khai mong.pdf/30

Trang này đã được phê chuẩn.
— 5 —


在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以
長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴不離其身然後
能保其社稷而和其民人葢諸侯之孝也詩云戰戰兢兢
如臨深淵如履薄冰

     卿大夫章第四

非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之
德行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言身無擇
行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣然後能
守其宗廟葢卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事一人

     士章第五

資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母
取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則忠以敬