Trang:Au hoc khai mong.pdf/24

Trang này đã được phê chuẩn.
— 11 —


明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之
德又何以加於孝乎故親生之膝下以養父母日嚴聖人
因嚴以敎敬因親以敎愛聖人之敎不肅而成其政不嚴
而治其所因者本也父子之道天性也君臣之義也父母
生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉故不愛其親而愛他
人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則
逆民無則焉不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴
也君子則不然言思可道行思可樂德義可尊作事可法
容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而
象之故能成其德敎而行其政令詩云淑人君子其儀不
忒    紀孝行章第十

子曰孝子之事親也居則致其敬養則致其樂病則致其