Trang:Au hoc khai mong.pdf/20

Trang này đã được phê chuẩn.
— 15 —


     廣至德章第十三

子曰君子之敎以孝也非家至而日見之也敎以孝所以
敬天下之爲人父者也敎以悌所以敬天下之爲人兄者
也敎以臣所以敬天下之爲人君者也詩云愷悌君子民
之父母非至德其孰能順民如此其大者乎

     廣揚名章第十四

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄悌故順可移於
長居家理故治可移於官是以行成於內而名立於後世

    諫諍章第十五

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣敢問子從父
之令可謂孝乎子曰是何言與是何言與昔者天子有爭
臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不