Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf/578

Trang này cần phải được hiệu đính.
573
XÀNG

 ― trủ. lưới bằng trủ.
 Lưới ―. Lưới; (tiếng đôi).


Xắmn.
 ― răm. sắm sửa, khiến làm việc gì.
 ― răm đi nói vợ. Sắm sửa đi nói vợ ; gần đi hỏi vợ.


Xâmc. lân, giành.
 ― Chiêm, đoạt. id.
 ― lân, lăng. id.
 ― nhập. lân vào, lân vào.
 ― khuy. xở bớt.
 Nói ― nói châm chích, bài biếm
 ― kim. trỗ những đốm đen nhỏ nhỏ, gần chín gần úng,( nói về măng cụt, thơm, chuối .v.v).


Xâmn.
 Nói ― xuât. nói đi, nói lại mà không rõ.
 Nghe ― xuât. nghe nói đi nói lại mà không rõ.


Xầmn.
 ― xi
 ― xịt

Nói thầm thỉ, to nhỏ.


Xẩmn . cháng váng, chóng mặt.
 Xây ― id
 ― mắt. tối mắt, loà con mắt.
 Trời ―
 ― trời

Trời áng mây, không có nắng, không có sáng; trời gần tối.


Xann.
 ― gió
 ― mưa

Chỗ luồng tuông, trống mưa trống gió.
 Sóng ― sóng bổ, sóng đánh


Xánn. đập xuông, đánh bể.
 ― xuông. đập xuông, quăng xuông, ngã xuông.
 ― vào. a vào, xốc vào.
 ― xả vào. id.
 Nói ― xả. nói chỉ danh, nói sàn sướt không sợ mất lòng.
 ― vở. đập bể.
 ― bể. id.
 ― bệnh. mắc phải bệnh nặng ; phải ngã,phải nằm vì bệnh.


Xănn. kéo lên, thâu lên cho gọn.
 ― áo. kéo vạt áo lên.
 ― tay áo. thâu tay áo vào cho gọn.
 ― quần. kéo ống quần dồn lên,hoặc để mà giát vào lưng quần.
 ― môi hài. kéo nhón ống quần lên,phía sau cao hơn phía trước.
 ― van. bộ đứng ngồi không yên,bộ bức tức, có ý trông đợi sự gì.
 | văn xéo véo. id.


Xắnn. dùng cuốc xuổng, hay là đồ gì mà chân xuông,chặt sân xuông ;chia ra.
 ― ra. id.
 ― đất. chân, chặt đất cho lìa ra.
 ― nọc. đóng nọc.
 Một cục máu ― làm hai, ba, vân vân. con cái một nhà,đều bởi một khí huyết chia ra.


Xẩnn.
 ― bẩn, vẩn. Cứ đi chung quanh, cà rà một bên.
 ― ―. Rhạnh lợi, mạnh mẽ.
 Làm ăn ― ―. Làm ăn thạnh lợi.


Xangn. Giăng tay, đưa tay lên; múa men; chàng rang.
 ― tay. Giơ tay lên.
 ― cui. đánh đấm ; tiêng tục.
 ― ra ― vô. Qua lại chàng ràng.
 Nhặt ―. Tiếng đờn khảy nhặt.
 Xênh ―. Bộ thơ thới, thung dung.
 Quần áo xính ―. Quần áo khoe khoang.
 Tiếng búa tiều phu ― lạc chạc. lạc chạc thì là tiếng búa đánh giặp.đối với câu : Con thuyền ngư phụ nổi lênh đinh.


Xàngn. thường thường.