Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf/324

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
319
SƯƠNG

 Tàu đứng ― không chạy. Tàu bị gió nước dội ngược, không chạy được.


𡑽 Sứngc. Làng Sứng (ở tĩnh Quản–nam).


Suôin. Loại giống như mây, nhiều mắt, lớn cây mà đen, người ta hay dùng mà làm nuông mùng, nghĩa là cây giăng mùng.
 Cây ―. id.
 Suốt ―. Suốt rối (Coi chữ suốt).


𤂬 Suốin. Đường nước mạch, nước nguồn chảy ra.
 Khe ―. id.
 Nguồn ―. id.
 Sông ―. Đàng sông, đàng suối, cũng là tiếng đôi.
 Đờn ―. Tiếng nước suối chảy.
 Chín ―. Âm phủ, cửu tuyền.
 ― vàng. id.
 Hồn về chín ―. Chết.
 Hồn xuống ― vàng. id.


Sươin. Rải ra.
 Muối ―. Muối sơ qua.
 Thịt muối ―. Thịt muối sơ.
 ― da. (Se da). khó ở.


𤇧 Sưởin. Hơ lửa, vầy lửa cho ấm; mụt xót.
 ― lửa. id.
 ― ấm. id.
 Nổi ―. Nổi sảy.
 Mọc ―. id.


Suônn. Ngay thẳng mà cao, đứng thẳng óng.
 ― đuổn
 ― đuột
 ― đậm đuột
 ― óng
 ― sẻ

id.
 Cây ―. cây ngăy thẳng.
 Lời nói ― sẻ. Lời nói xuôi không vấp.
󰴝 Suônn. Đồ bao oản dụng nước tôm càng và với rau bún.


Suổnn. Đơn sơ; trơn, thường.
 Nói ―. Nói trơn, nói như thường.
 Đọc ―. Đọc trơn, đọc không ngân nga, đọc một cách.


𦘹 Sươnn.
 ― máu. Rướm máu.


𦘹 Sườnn. Xương hông, hông.
 Xương ―. id.
 Cạnh ―. id.
 Thịt ―. Thịt dính theo xương sườn.
 ― dù. Xương hom cây dù.
 Dù còn ― không. Dù rách bấy.
 Lên ―. Ráp vày, lên cốt, gầy những cây làm cốt.
 Một tợ ba ―. Một miếng thịt cắt dính có ba cái xương sườn. (Thịt kiến biếu).
 ― núi. Triềng núi, dốc núi.
 ― ba. Chinh giữa hông.
 Bày ―. Ốm bày xương sườn, ốm lắm.
 Giơ ―. id.
 ― đi. Mòn đi, mỏng đi, thường nói về áo quần: tay áo sườn, cổ áo sườn.


Sươngc. Hơi mù mù, ban đêm, xuống nơi ngọn cỏ, lá cây, đọng lại như nước.
 Mù ―. id.
 ― móc. id.
 ― tuyết. Hơi sương móc đóng trắng, cũng là tiếng đôi.
 Phong ―. Sương, gió.
冰  |   Băng ―. Rối rắm, không biết tính phương nào.
 Ăn ― nằm tuyết. Chịu cực khổ ở ngoài trời.
 ― sa. Mù sương xuống.
 Phơi ―. Để ra ngoài trời mà lấy hơi sương.
 Lấy ―. id.
 Hứng mù ―. id.
 Dầm ― dãi nắng. Chịu cực khổ, làm ăn khó nhọc.
 ― ―. Mỏng mỏng, ít ít vậy.