Trở về vườn cũ
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Bùi Viên cựu trạch ca. Bài thơ này được sáng tác sau khi Nguyễn Khuyến từ chối chức Tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên cáo quan về ở ẩn.

Vườn Bùi[1] chốn cũ,
Bốn mươi năm lụ khụ lại về đây.
Trông ngoài sân đua nở mấy chồi cây,
Thú khâu hác lâm tuyền âu cũng thế.
Bành Trạch[2] cầm xoang ngâm trước ghế,
Ôn công[3] rượu nhạt chuốc chiều xuân.
Ngọn gió đông ngảnh lại lệ đầm khăn
Tính thương hải tang điền qua mấy lớp?
Ngươi chớ giận Lỗ hầu[4] chẳng gặp.
Như lơ phơ tóc trắng lại làm chi
Muốn về sao chẳng về đi?

   
Chú thích

  1. Vườn Bùi, tức thôn Vị Hạ, xã Yên Đổ, nay là xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam) quê hương Nguyễn Khuyến
  2. Bành Trạch tức Đào Tiềm đời Tấn, cáo quan về ở ẩn
  3. Ôn công tức Tư Mã Quang đời Tống, khi cáo quan về ở ẩn chỉ uống rượu tiêu sầu
  4. Tức Lỗ Bình Công