Trận nhạn
của Nguyễn Trãi

Nước dẫy triều cường cuối bãi đầy
Làm kỳ chính khéo nên bầy
Đàn chim đạn ngọc sao bắc ;
Phất dõi cờ lau gió tây.
Thu phát lệnh nghiêm hàng đỗ gấp.
Sương thanh bảng nhặt tiếng kêu chầy.
.................
Tử tái đường nghèo lòng mựa ngây (nghi).