Trận bướm
của Nguyễn Trãi

Làm sứ đi thăm tin tức xuân.
Lay thay cánh nhẹ mười phân.
Nội hoa tớp tớp vây đòi hỏi ;
Doanh liễu khoan khoan khéo lữa lần.
Thục đế để thành déo dắt ;
Phong vương đắp lũy khóc ran.
Chúa xuân giáo tập dư ba tháng,
Mảng cầm ve mới đỗ quân.