Thể loại:Tác gia có năm mất bị ghi đè

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Nếu muốn cập nhật các mục có Wikidata, hãy thử tìm petscan:6123258.