Thể loại:PVCC-Trung Quốc

Thể loại này bao gồm các tác phẩm được phát hành vào phạm vi công cộng trên toàn thế giới theo Điều 5 Luật Bản quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tác phẩm được thêm vào thể loại này bằng bản mẫu {{PVCC-TQ-miễn trừ}}.