Thảo luận:Trưa hè (I)

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Trưa hè (I)
Nguồn Hoàng Xuân (2003). Nguyễn Bính - thơ và đời. Nhà xuất bản Văn học.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Trưa hè (I)”.