Thảo luận:Thôi nàng ở lại...

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Thôi nàng ở lại...
Nguồn Tuyển tập Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Văn học. 1986.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Thôi nàng ở lại...”.