Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tương tư
Nguồn Tuyển tập Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Văn học. 1986.
Tinh tuyển văn học Việt Nam: Văn học giai đoạn 1900-1945 tập 7. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 2004.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Tương tư”.