Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Nữ sinh
Nguồn Nguyễn Bính (2016). Việt Nam danh tác: Mười hai bến nước. Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Nữ sinh”.