Thảo luận:Gia thế ông Vũ Trọng Phụng

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Gia thế ông Vũ Trọng Phụng, 1939
Nguồn http://vnthuquan.net/
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn bản đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài Trần Nguyễn Minh Huy
Quay lại trang “Gia thế ông Vũ Trọng Phụng”.