Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Giả cách
Nguồn Kiều Văn (2005). Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Đồng Nai.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Giả cách”.