Thảo luận:Dân chủ là gì?

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Dân chủ là gì?, Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (1998)
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Dân chủ là gì?”.